Impressionen vom 6. Mediendialog Lebensmittel

Keynotespeakerin Marlis Jahnke © Lebensmittelverband/Sandra Ritschel